Zmiana umowy sprawie


Już od października obowiązują ważne przemiany w ustawie Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: ustawa z dnia sierpnia o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dziennik Ustaw poz. ). Artykuł obejmuje:- skrupulatne wyrażenie omowne każdego ze znowelizowanych artykułów z podanymi przykładami ich zastosowania dodatkowo analizę potencjalnych problemów interpretacyjnych, - wzorcowe dokumenty uwzględniające znowelizowane przepisy (wykaz poniżej), - drobiazgowy opis działań zamawiającego stosującego nowe regulacje krok po kroku, - przykłady kryteriów pozycja cenowych nowy obowiązek ustawowy! - w szczególności opis tych kryteriów, który powinien odkryć się w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z symulacjami oceny ofert z ich zastosowaniem także zasadami obliczania punktacji ofert. Wzory:- Informacja o odmowie udostępnienia informacji - Wezwanie do wyjaśnień dotyczących przesłanek wykluczenia wskazanych w art. ust. a ustawy Prawo zamówień publicznych - Wezwanie do uzupełnienia - Zapisy SIWZ dotyczące zobowiązania, o którym mowa w art. ust. b ustawy Prawo zamówień publicznych - Wezwanie do zaspokojenia roszczenia zamawiającego kierowane do dłużników solidarnych na podstawie art. ust. e ustawy Prawo zamówień publicznych - Zapisy SIWZ dotyczące klauzuli społecznej, o której przemowa w przepisach art. ust. pkt ustawy Prawo zamówień publicznych - Informacja o zatrzymaniu wadium - Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających działanie na wysokość ceny - Wzór klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w art. ust. ustawy Prawo zamówień publicznych. Integralną częścią pracy jest suplement elektroniczny zawierający tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z wyróżnieniem przemian również wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dopasowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Stan prawny rok

Najnowsze artykuły:

Top