ochrona danych osobowych na uczelniachochrona danych osobowych na uczelniach wyższych. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości. Wykaz chorób zawodowych. Wykaz zagrożeń, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej. Ramowe programy szkolenia z aspektu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz biur terenowych PIP. Urzędy Dozoru Technicznego. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykaz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Wykaz wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych. Po intensywnym wdrażaniu podstawowych obowiązków określonych w RODO, w ten sposób by zdążyć przed maja r., przyszedł czas na stałe wykonywanie bieżących obowiązków określonych w RODO, które wymagają systematycznego i metodycznego podejścia. Szczególnie ważne pozostają obowiązki spojone z kto powołuje inspektora ochrony danych osobowych szacowaniem niebezpieczeństwa dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, tym bardziej, że to szacowanie różni się w zależności od rodzaju obowiązku. Właśnie problemy spojone z tymi stałymi obowiązkami będą przedmiotem listopadowego Forum ADO/IOD. W związku ze z mianami w czy ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 obowiązuje prawie i zastąpieniu administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) poprzez inspektora ochrony danych (IOD) tak jak Forum ADO/IOD zmodyfikowało swoją nazwę. Formuła wydarzenia pozostaje jednakże niezmieniona – Forum od kilkunastu lat pełni rolę miejsca wymiany wiedzy i poglądów na najbardziej aktualne i użyteczne problemy ochrony danych osobowych. Aktualny wcięcie prac legislacyjnych i regulacyjnych w obszarze ochrony danych osobowych. Dobór środków zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego danych osobowych – sposoby wykonania obowiązku i jego rozliczenia. Monitorowanie przez inspektora ochrony danych przestrzegania kodeksów RODO dodatkowo innych kodeksów o ochronie danych osobowych – metody realizacji zadania. Metody szacowania niebezpieczeństwa przy naruszeniach ochrony danych. Praktyczne problemy realizacji żądań osób, jakich dane dotyczą: przygotowanie jednostki organizacyjnej do rozpatrywania żądań osób, których dane dotyczą osób. Etapy rozpatrywania żądań - segmentacja żądań. Wnioski, których rozpatrzenie wymaga znacznego nakładu. Prawo do kopii danych osobowych a otrzymanie dokumentów z danymi. Obowiązek komunikacji z osoba, której dane dotyczą. Przykład odpowiedzi odmownie załatwiającej żądanie. Tworzenie tabeli retencyjnej przetwarzania danych osobowych wykonującej zasadę ograniczenia przechowywania, o której przemowa w art. ust. lit e) RODO: Zakres przedmiotowy polityki retencyjnej (polityki przechowywania danych osobowych). Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych. Ustalanie okresu przechowywania danych na podstawie okresu przedawnienia roszczeń. Zmiana ustalonego wcześniej okresu przechowywania. Spójność tabeli retencyjnej z inną dokumentacją przetwarzania danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – case study. Szacowanie ryzyka oraz przeprowadzanie oceny.

Najnowsze artykuły:

Top