Nowe prawo budowlane wydawanie dzienników praktykiNowe prawo budowlane - wydawanie dzienników praktyki zawodowej poprzez Głównego Geodetę Kraju przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i szczegółowy wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części mając na uwadze na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych również ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w zakresie procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały również regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik oraz wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych czyli regionalnych geoportalach, inne wyłącznie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze wcześniejszy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie wskutek na utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, względem czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.

Najnowsze artykuły:

Top