Prawo zamówień publicznych Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców


Nasz artykuł szeroko i w pełnym obszarze zawiera wyrażenie omowne wyjątkowo nowych instytucji i konstrukcji prawnych wprowadzonych do polskiego systemu zamówień publicznych.

Naruszenia dyscypliny finansów

Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego () sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem osób, które mogłoby zaangażować się w projekt – sprawiają, że polskie instytucje i firmy rzadko decydują się na taką formę współpracy. Dzięki tej artykule dowiedzą się, w jaki sposób sprawnie i efektywnie żerować, unikając błędów na poszczególnych etapach realizacji projektów. Autor radzi m.in., w jaki sposób wybrać poprawnego partnera prywatnego, podpisać korzystną dla obu stron umowę partnerską i prawidłowo podzielić zadania i ryzyko pomiędzy partnerów przedsięwzięcia. Odpowiada przy tym na pytania:- Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane w zakresie ?- Jak sprawdzić, oznacza to informacja lokata będzie opłacalna w formule ?- Czym różni się od koncesji na roboty budowlane i usługi również od klasycznej prywatyzacji?- Jakie środki ochrony prawnej przysługują partnerom prywatnym?- Jak wybrać właściwy model realizacji projektu i najważniejszy rodzaj płatności?- Jakie kryteria oceny ofert są stosowane w ? Opracowanie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem projektów, kierowników jednostek sektora finansów publicznych i przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą z sektorem publicznym w toku.

Usługi

Co oferujemy


Administracyjnoprawne instrumenty realizacji

W monografii zostały scharakteryzowane podstawowe instrumenty administracyjne w...

Dokumentacja postępowania przetargowego

Przepisy ustawy odmiennie regulują sposób i miejsce pracy ogłoszeń o za...

Dokumenty zamówieniach publicznych

Stosowanie nowych przepisów w przypadku Prawa zamówień publicznych zawsze wi...

Błędy procesie udzielania

Niniejsza Artykuł przybliża Czytelnikowi cały proces kontroli zamówień pu...

Dokumenty dokumentowanie postępowaniu

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera opis całe...

Aneksowanie umów o

Umowa poza kwestiami związanymi z samym przedmiotem zamówienia, a także prawa...

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy


Zamówienia publiczne

Pozycja skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w sporządzanie i ocenę ofert teraz do administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli firm zajmujących się.

Zobacz więcej

Orzecznictwo zamówieniach publicznych

Praktyczny Artykuł do wszystkich § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia lutego w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy również form.

Zobacz więcej

Zmiana umowy sprawie

Już od października obowiązują ważne przemiany w ustawie Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna ustawa z dnia sierpnia o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zobacz więcej

Korzystanie zasobów osób

Rewolucyjna zmiana sposobu pracy ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Od dnia czerwca obowiązują nowe normy pracy ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Zamawiający zostali zobowiązani do samodzielnego zamieszczania ogłoszeń w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Opublikowanie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej poprzez interaktywne formularze znajdujące się na stronach portalu UZP. Autor krok po kroku objaśnia, jakże wypełniać poszczególne rubryki, by nie popełnić błędu. Wskazuje przy tym najczęstsze pomyłki i objaśnia jakim sposobem je poprawić, jak się przydarzą... Idealne narzędzie do pracy dla każdego praktyka! Praca jest pierwszą na rynku pozycją, jaka porusza nadzwyczaj aktualną, a zarazem doniosłą praktycznie tematykę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowo ujęto w niej instytucję wadium, określając jego funkcje również znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego. Wnikliwie przeanalizowano przepisy ustawowe dotyczące wadium, głównie wprowadzone nowelizacją ustawy z o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z poz. ). W kwestiach problemowych ujęto konkretne rozwiązania, co dotyczy szczególnie zadania ponownego wnoszenia wadium, wykładni przesłanek zatrzymania wadium, zwrotu dodatkowo legitymacji do żądania zwrotu wadium. Cenną wskazówką będą także konkretne rozwiązania zaproponowane w kwestii dochodzenia zwrotu zatrzymanego wadium. Ponadto uwzględniono najświeższe orzecznictwo KIO oraz trybunałów okręgowych. Praca będzie cenną pozycją na rzecz zamawiających również wykonawców. Na pewno stanie się pomocna w pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji także tych osób, które stosują ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Skontaktuj się z nami
Top